A title

Image Box text

Rapportages en berekeningen

Allround Fire Safety heeft de expertise in huis om diverse rapportages en berekeningen voor u te kunnen opstellen. Hieronder ziet u de rapportages die wij kunnen verzorgen. 

Rapportage berekening permanente vuurbelasting (NEN 6090)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) biedt in sommige gevallen mogelijkheden om brandveiligheidseisen (bijvoorbeeld brandwerendheid) te reduceren, indien wordt aangetoond dat de vuurbelasting niet meer dan een bepaalde grenswaarde bedraagt.

Zo kan voor sterkte bij brand de brandwerendheidseis voor de bouwconstructie in veel gevallen worden gereduceerd als de permanente vuurbelasting (nagelvaste vuurbelasting van het gebouw) minder dan 500 MJ/m² bedraagt. Dat kan een hoop constructieve, bouwtechnische en daarmee kostentechnische voordelen met zich meebrengen.

Er worden in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) bouwwerken leefomgeving (Bbl) ook eisen gesteld aan de permanente vuurlast van trappenhuizen, waardoor een beschermde of extra beschermde vluchtroute voert in een woongebouw, en de permanente vuurlast van besloten ruimten waardoor een veiligheidsvluchtroute voert. 

in veel gelijkwaardigheidsconcepten zijn vuurbelastingsberekeningen een essentieel onderdeel.

Maatwerkoplossingen middels Fire Safety Engineering

De gelijkwaardigheidsbepaling bepaalt dat u op een andere manier aan de brandveiligheid voldoet dan het Bouwbesluit voorschrijft. Op deze manier kan bijvoorbeeld meer ontwerpvrijheid en ruimte ontstaan voor innovatieve oplossingen in een gebouw.

Deze oplossingen moeten gelijkwaardig zijn aan de prestatie-eisen en/of functionele eisen die het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voorschrijft. Ze moeten minstens dezelfde mate van veiligheid bieden.

Rapportage Vultijdberekening rooklaag (vultijdenmodel) en vluchttijdberekening

Een gebouw kan ingedeeld zijn in grote ruimten met als gevolg dat loopafstanden volgens het Bouwbesluit worden overschreden. Tijdens een brand dient een aanwezige persoon voldoende tijd te hebben om te kunnen ontvluchten. Om vast te kunnen stellen of men over voldoende tijd beschikt, is het van belang om een bedreigtijd (ASET) en de benodigde vluchttijd (RSET) te onderzoeken. De ASET ‘Available Safe Egress Time’ dient in het geval van een tijdige ontvluchting gelijk of langer te zijn als de RSET ‘Required Safe EgressTime’.

Op basis van gelijkwaardigheid kan met de rooklaagberekening de aanwezige ASET en met de vluchttijdberekening de aanwezige RSET worden bepaald. Op deze manier kan worden onderbouwd dat vanuit deze grote ruimte desondanks veilig kan worden gevlucht.

Rapportage risicobenadering kwalitatief en kwantitatief brandveiligheid

Bij een risicobenadering wordt de brandveiligheid van een gebouw bepaald door het beperken van het risico bij brand. De zwaarte van de brandveiligheidsvoorzieningen wordt bepaald aan de hand van een vooraf vastgesteld brandscenario. Het gaat erom de brandrisico’s in onderlinge samenhang te beschouwen en te beoordelen.

De kerngedachte bij de benadering is dat de risico’s van het gebouw (of een onderdeel daarvan) behoren te worden afgezet tegen de risico’s die mensen lopen om door de effecten van een brand slachtoffer te worden. Bij de risicobenadering maken wij gebruik van de bestaande bepalingsmethode voor brandbeheersing en de beperking van uitbreiding van brand op basis van risicobenadering en fysische brandmodellering.

Als u meer wilt weten, neem dan contact met ons op om vrijblijvend uw mogelijkheden te verkennen.

Terug