Artikel 1    Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Adviesbureau: Adviesbureau allround fire safety;

 2. Opdracht: de overeenkomst waarin de opdrachtgever het adviesbureau opdraagt bepaalde werkzaamheden te verrichten en waarop deze regeling van toepassing is;
 3. Opdrachtgever: de wederpartij van het adviesbureau die aan het adviesbureau opdraagt werkzaamheden te verrichten;

 4. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2    Algemene bepalingen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen het adviesbureau en een opdrachtgever waarop het adviesbureau deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Adviesbureau en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3    Offertes

De door het adviesbureau gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders aangegeven. Het adviesbureau is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

Artikel 4    Inhoud van de opdracht

 1. De opdracht omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en adviesbureau is overeengekomen.

 2. In de opdracht wordt aangegeven:

 • een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden die aan het adviesbureau zijn opgedragen;

 • het tijdstip waarop of de termijn waarbinnen de opdracht moet worden voltooid;

 • de wijze van coördinatie en de aansprakelijkheid binnen het adviesbureau, ingeval dit wordt gevormd door afzonderlijke (rechts-)personen die voor de aanvaarding van de opdracht gezamenlijk optreden;

 • de wijze en de frequentie waarmee partijen overleg voeren; indien meer overleg dan genoemd in de opdracht noodzakelijk is wordt dit gerekend als meerwerk; gesprekken met overheden worden gerekend als meerwerk.

 1. Aan de opdrachtgever zal per opdracht een schriftelijke eindexemplaar worden verstrekt.

Artikel 5    Totstandkoming, wijziging en voltooiing van de opdracht

 1. De opdracht is tot stand gekomen, indien een schriftelijk aanbod daartoe van het adviesbureau door de opdrachtgever binnen de geldigheidsduur van dit aanbod schriftelijk is aanvaard.

 2. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Dit geldt eveneens in geval van inkrimping van de reeds opgedragen werkzaamheden.

 3. Indien partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Het adviesbureau zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 4. De opdracht wordt geacht te zijn voltooid op het tijdstip waarop het adviesbureau de opdrachtgever schriftelijk meedeelt dat het aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de opdrachtgever niet binnen twee weken na ontvangst van dit bericht daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 6    Algemene verplichtingen van het adviesbureau

 1. Het adviesbureau zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar zijn beste weten en verricht zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap. Het adviesbureau zal alles vermijden wat de onafhankelijkheid van zijn advies kan schaden. Het adviesbureau zal bij het vervullen van een opdracht aan de toepassing van eigen vindingen geen voordelen ontlenen die niet bekend zijn bij de opdrachtgever.

 2. Het adviesbureau zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht, waaronder de financiële aspecten van het project en hem desgevraagd alle inlichtingen geven.

 3. De opdracht moet worden voltooid voor of op het in artikel 4 lid 2 genoemde tijdstip of binnen de aldaar aangegeven termijn, behoudens omstandigheden, die aan het adviesbureau redelijkerwijze niet kunnen worden toegerekend. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen betreft dit geen “fatale termijn”, zodat voor het intreden van het verzuim een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Op de aansprakelijkheid van het adviesbureau wegens overtreding van deze termijn is artikel 14 van toepassing.

 4. Het adviesbureau zal de opdrachtgever tijdig opmerkzaam maken op de financiële gevolgen en risico’s voortvloeiend uit keuzes en beslissingen van de opdrachtgever binnen het kader van de opdracht. Eveneens zal het adviesbureau de opdrachtgever tijdig adequate informatie verstrekken over risico’s verbonden aan door het adviesbureau voorgestelde oplossingen en eventuele alternatieven.

 5. Het adviesbureau zal de opdrachtgever tijdig inlichten over gevolgen en risico’s, voortvloeiend uit het stellen van andere of meer eisen dan in de opdracht vermeld, het uitstellen of wijzigen van beslissingen of uit het optreden van omstandigheden waarmee bij het aangaan van de overeenkomst geen rekening is gehouden.

 6. Het adviesbureau zal de opdrachtgever bij de totstandkoming van een opdracht een raming van de opdrachtsom verstrekken. Ten tijde van het overeenkomen van wijzigingen in de opdracht zal het adviesbureau aangeven of en in hoeverre zulks invloed heeft op de bedoelde raming. Zodra de verwachting gerechtvaardigd is dat de laatst verstrekte raming ontoereikend is, zal het adviesbureau de opdrachtgever daarover schriftelijk informeren.

 7. In afwijking van lid 6 zal het adviesbureau geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan het adviesbureau kunnen worden toegerekend.

Artikel 7    Algemene verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever moet het adviesbureau tijdig de inlichtingen, gegevens en beslissingen verstrekken, die nodig zijn om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien de voor de uitvoering van de opdracht de benodigde gegevens niet tijdig aan het adviesbureau zijn verstrekt, heeft het adviesbureau het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 2. Het adviesbureau is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat het adviesbureau is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het adviesbureau kenbaar behoorde te zijn.

 3. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan het adviesbureau de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 4. De opdrachtgever moet het door hem verschuldigde bedrag uiterlijk op de in de declaraties aangegeven tijdstippen voldoen.

 5. Indien de opdracht wordt gevormd door afzonderlijke natuurlijke personen die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk.

 6. Desgevraagd deelt de opdrachtgever aan het adviesbureau mede welke natuurlijke persoon of personen gerechtigd zijn namens hem op te treden.

 7. Indien de opdrachtgever bemerkt dat het adviesbureau tekortschiet dan wel op redelijke gronden vermoedt dat het zal tekortschieten in de vervulling van de opdracht – daaronder mede begrepen het nakomen van termijnen – zal de opdrachtgever het adviesbureau daarop wijzen en zo nodig het adviesbureau, al dan niet voorwaardelijk, schriftelijk in gebreken stellen onder vermelding van de termijn waarbinnen de gevolgen van de tekortkoming dienen te worden hersteld. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten.

 8. Opdrachtgever vrijwaart het adviesbureau voor eventuele aanspraken van derden:

 • die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is;

 • voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 8    Optreden van het adviesbureau als gemachtigde

 1. Het adviesbureau treedt op als gemachtigde van de opdrachtgever indien en voor zover de opdrachtgever het adviesbureau daartoe schriftelijk heeft aangewezen. Het ontbreken van een schriftelijke machtiging kan het adviesbureau niet worden tegengeworpen, indien en voorzover het adviesbureau bewijst dat de opdrachtgever anderszins uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, dan wel het optreden als gemachtigde uit de gegeven omstandigheden of de aard van de opdracht voortvloeit.

 2. De opdrachtgever zal indien en voorzover het adviesbureau als gemachtigde is aangewezen, niet buiten het adviesbureau om inlichtingen inwinnen, verzoeken indienen of overleg voeren. Indien de opdrachtgever desondanks inlichtingen heeft ingewonnen, verzoeken heeft ingediend of overleg heeft gevoerd, zal hij het adviesbureau daarvan onverwijld in kennis stellen. Het adviesbureau is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van inlichtingen, verzoeken of overleg.

 3. Indien en voorzover het adviesbureau in strijd handelt met het in lid 1 bepaalde, komen de nadelige gevolgen daarvan voor zijn rekening en risico, behoudens voor zover de opdrachtgever deze handelswijze bekrachtigd heeft of deze handelswijze een gevolg is van het treffen van een noodzakelijke onmiddellijke voorziening, waarvoor hij de opdrachtgever niet heeft kunnen raadplegen.

 4. Indien en voorzover de opdrachtgever handelt in strijd met het in de leden 1 en 2 bepaalde, draagt het adviesbureau hiervoor geen verantwoordelijkheid.

Artikel 9    Samenwerking met derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft het adviesbureau het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. In dat geval blijven de voorwaarden van het adviesbureau van toepassing.

Artikel 10   Advieskosten, betalingen

 1. De advieskosten omvatten:

 2. De honorering van de werkzaamheden van het adviesbureau;

 3. De bijkomende kost

 4. De in lid 1 sub a genoemde honorering is gebaseerd op basis van één van de volgende maatstaven:

 5. Op basis van de aan de opdracht bestede tijd, zoals nader omschreven in lid 3;

 6. Op basis van een voor het totaal of per onderdeel vast te stellen bedrag, zoals nader omschreven in lid 4;

 7. In geval van honorering op basis van aan de opdracht bestede tijd geldt het volgende:

 • de honorering wordt berekend door de aan de opdracht bestede tijd te vermenigvuldigen met het geldende uurtarief;

 • onder bestede tijd wordt verstaan het totaal van alle uren die rechtstreeks zijn besteed aan het vervullen van de opdracht en de reistijd die voor de vervulling van de opdracht noodzakelijk is.

 1. Indien het adviesbureau met de opdrachtgever een vast honorarium overeenkomt, is het adviesbureau niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium, indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toelaatbaar is aan het adviesbureau, dat in redelijkheid niet het adviesbureau mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

 2. De in de offerte genoemde bedragen voor zowel honorering als bijkomende kosten zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

 3. Bij opdrachten met een looptijd van minder dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten als volgt in rekening worden gebracht:

 • 25% na akkoordverklaring met de opdracht door de opdrachtgever;

 • 75% na afronding van de opdracht.

 1. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht naar rato van de voortgang van de werkzaamheden.

 2. De opdrachtgever dient, voor zover niet anders overeengekomen, de verschuldigde bedragen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na indiening van de desbetreffende declaraties te voldoen.

 3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 kalenderdagen en herinnering dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 8,05% per dag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 4. In geval van liquidatie, faillissement, toepassing wettelijke schuldsanering, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 5. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de in de Nederlandse rechtspraak algemeen erkende methoden in incassokosten.

 1. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 2. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11   Onderbreking en tussentijdse opzegging van de opdracht door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever kan de opdracht tijdelijk onderbreken of tussentijds opzeggen. De opdrachtgever dient ook in deze gevallen het auteursrecht van het adviesbureau ten volle te eerbiedigen. De opdrachtgever is verplicht het adviesbureau dit schriftelijk kenbaar te maken.

 2. In geval van opzegging of onderbreking van de opdracht is de opdrachtgever verplicht het adviesbureau te vergoeden:

 • de honorering naar de stand van de werkzaamheden;

 • de bijkomende kosten;

 • de kosten voortvloeiend uit de eventueel door het adviesbureau voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met der

 1. In geval van tussentijdse opzegging zullen de voorlopige resultaten van de tot  dan   toe   verrichte   werkzaamheden   onder   voorbehoud   ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.

 2. Wanneer in geval van onderbreking de opdracht later voortgang vindt, zullen de extra werkzaamheden die uit het opnieuw starten van de werkzaamheden voor het adviesbureau voortvloeien door de opdrachtgever worden vergoed op basis van bestede tijd en gemaakte kosten.

 3. Ingeval van een langere onderbreking dan 6 maanden zijn partijen verplicht met elkaar in overleg te treden met het oog op een beëindiging van de opdracht.

 Artikel 12   Tussentijdse beëindiging van de opdracht door het adviesbureau

 1. Het adviesbureau kan de opdracht ontbinden indien:

 • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

 • er sprake is van eigen overmacht;

 • na het sluiten van de overeenkomst het adviesbureau ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

 • opdrachtgever bij  het  sluiten  van  de  overeenkomst  verzocht  is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 1. Voorts kan het adviesbureau de opdracht tussentijds ontbinden inzien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 2. Het adviesbureau is niettemin gehouden de schade voor de opdrachtgever als gevolg van die beëindiging te beperken, indien en voor zover dat van hem in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs gevergd mag worden, gelet op onder meer het verhaal voor de daaraan verbonden kosten en de grond voor de beëindiging.

 3. Het adviesbureau zal in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 4. De opdrachtgever is verplicht het adviesbureau te vergoeden:

 • de honorering naar de stand van de werkzaamheden;

 • de bijkomende kosten;

 • de kosten voortvloeiend uit de eventueel door het adviesbureau voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met der

 1. Indien de opdracht door het adviesbureau wordt beëindigd wegens een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever of wegens van diens zijde bijgebrachte gewichtige redenen, heeft het adviesbureau bovendien het recht om zijn daardoor geleden schade op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 13    Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.

 2. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 3. Het adviesbureau heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat het adviesbureau zijn verplichtingen had moeten nakomen.

 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 5. Voorzover het adviesbureau ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14    Aansprakelijkheid van het adviesbureau

 1. Indien het adviesbureau aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Een tekortkoming van het adviesbureau jegens de opdrachtgever is toerekenbaar indien het adviesbureau:
  a: bij de uitvoering van de opdracht tekortschiet op een wijze, die een goed, met de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust en zorgvuldig handelend adviesbureau had  kunnen en moeten vermijden, en
  b: nadat het door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en daarbij gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en
  c: aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.
 1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is het adviesbureau slechts aansprakelijk voor vergoeding van rechtstreekse schade
  bestaande uit:
  a: de noodzakelijke kosten van de aanpassing van de studie of de rapportage indien en voor zover deze kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn gekomen;
  b: de kosten van het herstel van gebreken en van de door die gebreken rechtstreeks veroorzaakte schade;
  c: de in redelijkheid gemaakte en door de opdrachtgever vergoede kosten van andere bij het project of de realisatie van het object betrokken contractanten van de opdrachtgever, indien en voor zover deze kosten
  een  rechtstreeks  gevolg  zijn  van  een  toerekenbare tekortkoming van het adviesbureau.
 1. Tot de rechtstreekse schade behoren in géén geval: bedrijfsschade, omzetderving, gevolgschade, gederfde winst, waardevermindering van producten dan wel onroerend goed en vergelijkbare schaden.
 2. Voor vergoeding van andere schade dan rechtstreekse schade zoals genoemd in lid 3 is het adviesbureau slechts aansprakelijk, indien en voor zover de tekortkoming te wijten is aan eigen opzet of grove onzorgvuldigheid van het adviesbureau.
 3. De door het adviesbureau te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van de opdrachtsom.
 4. Het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de opdracht.
 5. In geval van samenwerking met andere bureaus is het adviesbureau niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in de niet aan het adviesbureau opgedragen fasen  en  de  daaraan  ontleende gegevens.

Hetzelfde geldt voor overige door of namens de opdrachtgever

aangeleverde gegevens. Het adviesbureau is evenmin aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen, die ontstaan bij de verwerking, aanvulling of wijziging van aan het adviesbureau verstrekte gegevens door de opdrachtgever of in diens opdracht door derden.

 1. De bevoegdheid van de opdrachtgever zich op een tekortkoming van het adviesbureau te beroepen, vervalt indien de opdrachtgever niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij het adviesbureau ter zake heeft geprotesteerd. Bedoelde bevoegdheid vervalt  in elk geval indien zodanig protest niet uiterlijk binnen een jaar, te rekenen vanaf de beëindiging van de opdracht, op de hiervoor vermelde wijze is gedaan. leder vorderingsrecht ter zake vervalt, indien niet uiterlijk binnen een jaar na dit protest de rechtsvordering aanhangig is gemaakt.

 Artikel 15    Werkzaamheden in het veld

 1. Ten aanzien van in het veld te verrichten werkzaamheden, inspecties, onderzoekingen en inventarisaties geldt dat indien betreding van percelen noodzakelijk is daarvoor door of vanwege de opdrachtgever toestemming dient te worden verleend c.q. verkregen. Eventuele schade voor Allround Fire Safety, ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig verkrijgen van deze toestemming, is voor rekening van de opdrachtgever. 2. Tevens geldt dat Allround Fire Safety niet aansprakelijk is voor schade, door welke oorzaak ook, aan eigendommen van opdrachtgever of van derden ontstaan, tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van bij Allround Fire Safety in dienst zijnde personeel.

 2. De opdrachtgever zal Allround Fire Safety vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van vorenbedoelde schade.

Artikel 16    Eigendom en gebruik van documenten en auteursrecht

 1. De door het adviesbureau aan de opdrachtgever afgegeven documenten worden eigendom van de opdrachtgever en mogen door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd

 2. Alle door het adviesbureau verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 1. Het adviesbureau verstrekt derden geen specifiek projectgebonden gegevens en bescheiden en onthoudt zich van publieke uitingen over het project zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever.

 2. Het auteursrecht inzake afgegeven documenten, genoemd in lid 1, blijft berusten bij het adviesbureau.

 3. Gegevens en bescheiden door of namens de opdrachtgever aan het adviesbureau ter hand gesteld of bekend gemaakt, mogen door het adviesbureau niet aan derden bekend gemaakt worden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever. Als zodanige gegevens en bescheiden worden ook beschouwd de van derden afkomstige resultaten van berekeningen, onderzoekingen, beproevingen en beschouwingen die geheel door de opdrachtgever bekostigd zijn. Deze verplichting geldt niet voor gegevens en bescheiden, die algemeen bekend of voor het publiek toegankelijk zijn of die bekend worden zonder dat het adviesbureau daarvan een verwijt te maken is.

 1. De opdrachtgever zal het adviesbureau niet belemmeren in het aan derden ter beschikking stellen van zijn kennis, tenzij deze kennis bestaat uit bedrijfsgeheimen van de opdrachtgever.

 2. Het adviesbureau is niet aansprakelijk voor veranderingen in het document of het rapport die na voltooiing van de opdracht door de opdrachtgever of door derden worden aangebracht. Evenmin is het adviesbureau aansprakelijk voor wijzigingen in beleid of regelgeving na voltooiing van de opdracht.

Artikel 17    Geschillen

 1. Verschillen van mening tussen de opdrachtgever en het adviesbureau zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan.

 1. De rechter in de vestigingsplaats van het adviesbureau is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft het adviesbureau het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 1. Op de opdracht is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 18    Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn te downloaden op www.allroundfiresafety.nl.

 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 3. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.


Purmerend, januari 2015
Allround Fire Safety
Versie 1.0

Printversie